KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Ayşegül DERMAN,  Erdal ÖZKAN,  Yasemin ALTUK,  İbrahim MÜLAZIMOĞLU 

Kimya öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının; mezun olunan lise türü, anne-baba eğitim düzeyi, bölümü tercih sırası, akademik başarı ve yüksek lisans yapma isteği faktörlerine göre nasıl değiştiğinin incelendiği bu araştırma genel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemi 2005-2006 ve 2006-2007 öğretim yılında çeşitli üniversitelerin kimya öğretmenliği bölümünde okuyan 4. ve 5. sınıftaki 331 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada veri çeşitlemesi sağlamak için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ile kimya öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşleri alınmıştır. Tutum ölçeğiyle elde edilen verilerin analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden içerik analiziyle çözümlenmiştir.Tutum,  kimya öğretmeni adayı,  öğretmen eğitimi,  içerik analizi 
  
Makale Gönder