KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER AKTARIM YAKLAŞIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE AİT NİTEL BİR ÇALIŞMA
Yavuz Topkaya 

Günümüzde farklı derslere ait öğretim programları incelendiğinde bu programların özellikle değer, beceri ve kazanım gibi bileşenlerden meydana geldiği görülmektedir. Bu bileşenler içerisinde özellikle değer, beceri ve kazanımların şekillenmesinde belirleyici bir görev üstlendiğinden eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde hayati bir öneme sahiptir. Bu gerekçeden yola çıkarak yapılan bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer aktarım yaklaşımları hakkındaki görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kilis ilinde çalışan 19 sosyal bilgiler öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması tekniği göz önüne alınarak yürütülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşme formundaki sorulara vermiş oldukları cevaplar içerik analizi tekniğinden faydalanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Değer aktarımını televizyonlarda yayın yapan programların olumsuz yönde etkilediği, değer aktarım yaklaşımları hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeterli seviyede bilgi düzeyine sahip oldukları, değer aktarımında sosyal bilgiler öğretmenlerinin sıklıkla model olma yaklaşımını kullandıkları ve ders kitaplarının ise değer açıklama yaklaşımı göz önüne alınarak hazırlandığına ulaşılmıştır.Sosyal bilgiler öğretmenleri,  değer,  değer aktarım yaklaşımları 
  
Makale Gönder