KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇMEDE BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ: ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ
Nuri BALOĞLU 

Türkiye’de devlet üniversitesi rektörleri Cumhurbaşkanı, fakülte dekanları ise YÖK tarafından seçilerek atanmaktadır. 6528 Sayılı Kanunla bu atama şekli MEB tarafından da benimsenmiştir. Kanuna göre okul müdürleri gösterilen üç aday arasından valiler tarafından seçilerek atanacaktır. Bu çalışmada eğitim kurumlarına yönetici seçme işlemlerinde bir karar destek sistemi olarak kullanılabilecek Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tanıtılmaktadır. Çalışmanın teorik temelleri literatür tarama ve bütünleştirme yoluyla gerçekleştirilmiştir. AHS yardımıyla eğitim yöneticisi seçme süreci araştırmacı tarafından kurgulanan örnek kriterler üzerinde açıklanmıştır. Çoklu kriterlere göre ikili karşılaştırmalar yapmayı içeren bu yöntemle eğitim yöneticisi seçmenin güçlü ve zayıf yönleri ilgili literatür temelinde tartışılmış ve konuya ilişkin bazı öneriler geliştirilmiştir.okul müdürü,  seçme,  analitik hiyerarşi süreci 
  
Makale Gönder