KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

MATEMATİK ÖĞRETİMİNE ENTEGRE EDİLMİŞ HARMANLANMIŞ ÖĞRENME SÜRECİ HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İbrahim Yıldırım,  Ömer Faruk Vural 

Harmanlanmış öğrenme sınıf içi ve uzaktan eğitimi bir araya getiren hibrid bir modeldir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, sınıf içi eğitim süreci ile uzaktan eğitim süreci birleştirilerek oluşturulan harmanlanmış öğrenme ortamına ilişkin öğrenci görüşlerini ve öğrencilerin başarı algılarını ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar, Gaziantep ilinde yer alan bir lisede 10. sınıfta eğitime devam eden 17 (7 erkek, 10 kız) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin algılarını ortaya çıkarmak amacıyla bir görüşme formu kullanılmıştır. Formlar içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiş, kodlar ve temalar belirlenmiştir. Araştırma bulguları; harmanlanmış öğrenme yaklaşımının öğrenciler tarafından beğenildiğini ve eğitim öğretim sürecinde uygulanabileceğini, harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin başarı algılarını olumsuz yönde değiştirdiğini ortaya çıkarmıştır.Harmanlanmış öğrenme,  nitel araştırma,  Moodle,  lise öğrencileri 
  
Makale Gönder