KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAYA İLİŞKİN METAFORLARI
Huriye ÇELİKER,  Ali AKAR 

Araştırmada ortaokul öğrencilerinin “doğa” kavramına ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2012–2013 öğretim yılında Burdur ilindeki farklı ortaokullarda öğrenim görmekte olan 238 öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 26’sı 5. sınıfta, 36’sı 6. sınıfta, 83’ü 7. sınıfta, 93’ü 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin 127’si kız, 111’i erkektir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin doğa kavramına yönelik ne tür algılamalara sahip olduklarını ortaya çıkarmak için ‘‘Doğa … gibidir; Çünkü … ’’ cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre 238 ortaokul öğrencisi 75 adet metafor üretmiştir. Bu metaforlar analiz edildiğinde ortak özelliklere sahip 9 kategoride toplandığı belirlenmiştir.Metafor,  ortaokul öğrencisi,  doğaya ilişkin algı 
  
Makale Gönder