KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

ÖZEL OKUL SEKTÖRÜ VE ETİK DIŞI BAŞARI MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI
Çağla GARİPAĞAOĞLU1 

Bu araştırma, özel okulların kayıtlarını ve kazançlarını arttırmak için kullandıkları yanıltıcı ve etik olmayan rekabet uygulamalarını; bu uygulamaların öğrenciye, öğretmene, veliye ve sektöre yansımalarını inceleyen nitel bir araştırmadır. Çalışma iki özel okul kurucusu, dört üst düzey okul yöneticisi, beş öğretmen ve beş veliden oluşan toplam 16 katılımcı ile yürütülmüştür. Çalışmada, özel okul sektörünün rekabette avantaj sağlamak için kullandığı yanıltıcı yöntemler kısaca “Başarı Mühendisliği (BM)” uygulamaları olarak isimlendirilmiş olup, söz konusu uygulamalar katılımcıların deneyimlerinden yola çıkılarak özetlenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve bulgular BM uygulamaları, bu uygulamaların öğrenciye, veliye, öğretmene ve sektöre yansımaları temaları altında sunulmuştur. Sonuçlar, etik dışı BM uygulamalarının ana nesnesinin öğrenciler, temel amacının kâr maksimizasyonu, en önemli aracının öğrenci başarısı, ana paydaşlarının öğrenci, öğretmen, veli, okul yöneticileri ve okul kurucuları olduğunu vurgulamakta ve Machivellist bir anlayışın ürünü olarak algılanan BM uygulamalarının sebep olduğu etkileri ortaya koymaktadır.Başarı mühendisliği,  Özel okul sektörü,  Eğitimin pazarlanması 
  
Makale Gönder