KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

GÜNCEL OLAYLARIN İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANIMI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Hatice GEDİK 

Eğitim ve öğretim güncel olaylarla ilişkilendirilmelidir. Yeni öğrenilen bilgilerin günlük hayata uygulanması bu şekilde gerçekleşir. Bu çalışmada ilköğretim 4.-7. sınıf öğrencilerinin, sosyal bilgiler dersinde güncel olayların işlenişine ve bazı güncel olaylara ilişkin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma olarak desenlenen bu çalışmada, öğrenci görüşleri görüşme formu ile tespit edilmiştir Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma grubunu Ankara'da okuyan 48 ilköğretim (4.-7. sınıf) öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin önemli gördükleri güncel konular ve kişiler belirlenmiş; güncel olaylardan yola çıkılarak gelecek yıllarda yaşanabilecek önemli sorunlar öğrenci görüşleri çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde güncel olaylardan etkili bir şekilde faydalanma durumları ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde güncel olayları ve ilgili materyalleri kullanma durumları incelenmiştir. Çalışma, gelecekte güncel olayların eğitim-öğretimde kullanımına ilişkin olarak yapılacak nicel çalışmalara yol göstermesi bakımından önemlidir.Sosyal Bilgiler,  Güncel Olaylar 
  
Makale Gönder