KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

POST-MODERNİZMİN SANAT EĞİTİMİNE YANSIMA BİÇİMLERİ GÖRSEL KÜLTÜR VE ELEŞTİREL PEDAGOJİ
Nuray MAMUR 

Çağımızda en büyük değişim iletişim alanında yaşanmaktadır. Küresel kültürde metne dayalı iletişim yerini görselliğin hâkimiyetine bırakmıştır. Bu değişim süreci görsel sanatlar eğitiminin içeriği üzerine yeniden düşünmeyi gerektirir. Bu anlamda son yıllarda dünyada sanat eğitimcileri tarafından öne çıkarılan yaklaşımlardan biri “Görsel Kültür Kuramı”dır. Bu araştırmada amacım sanat eğitiminde değişen paradigma doğrultusunda görsel kültür kuramını tanımlama yoluna giderek, bu kuramın öğretim metodolojileri konusunda genel bir bakış sağlamaktır. Bu çerçevede araştırmada öncelikle post-modern süreçte sanat eğitimini değişime zorlayan paradigmayı inceledim. Daha sonra sanat eğitimi alanyazınında görsel kültür ve eleştirel pedagoji kavramları ile görsel kültür kuramı çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalara odaklandım. Bu çalışma özellikle sanat öğretmeni eğitimine katkı sağlamayı hedeflediğinden son bölümünde görsel kültür öğretim metodolojileri bağlamında örnek uygulamalara yer verdim.Post-modern Sanat,  Post-modern Pedagoji,  Görsel Kültür,  Eleştirel Pedagoji,  Çağdaş Sanat Eğitimi 
  
Makale Gönder