KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA AİDİYET, OKUL ATMOSFERİ, İKLİMİ VE MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Bertan AKYOL,  Ruken VURAL,  Kerim GÜNDOĞDU 

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin okula aidiyet algıları, okul atmosferi ve iklimi ile okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik becerilerine ilişkin algılarının incelenmesidir. Araştırmada, küme örnekleme kapsamında belirlenen, farklı sosyo ekonomik düzeye sahip yedi ilkokuldan toplam 80 öğretmen ile 265 dördüncü sınıf öğrencisi araştırmaya katılmışlardır. Bu bağlamda öğrencilere ‘okul iklimi ölçeği’, ‘okul atmosferi ölçeği’ ve ‘okula aidiyet ölçeği’; öğretmenlere ise ‘okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları anketi’ uygulanmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki, okulların sosyo ekonomik düzeyi hem okul iklimi ve okul atmosferi ile okul müdürlerinin öğretimsel liderlik becerisi, hem de öğrencilerin okula aidiyet düzeyini etkileyen önemli bir değişkendir. Sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe çalışma kapsamında ele alınan tüm değişkenlerde anlamlı biçimde olumlu yönde bir artış dikkati çekmektedir.Okul aidiyeti,  öğretimsel liderlik,  okul atmosferi ve iklimi,  ilkokul 
  
Makale Gönder