KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ YARDIMCILARININ ALMASI GEREKEN HİZMETİÇİ EĞİTİM KONULARI HAKKINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Nuri BALOĞLU 

Bu çalışmada ilk ve ortaöğretim kurumlarında görevli müdür yardımcılarının okul yöneticiliği alanındaki mesleki gelişmelerini sağlayacak olan hizmetiçi eğitim konu başlıkları hakkında okul müdürlerine ait görüşlerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma evreni 2005-2006 öğretim yılında Kırşehir il genelinde 51 ilk ve ortaöğretim kurumunda görev yapan 51 okul müdürü ile 110 müdür yardımcısından oluşmaktadır. Çalışma random yolla seçilen iki örneklem grubu üzerinde yürütülmüştür. ilk çalışma grubu 10’u ilköğretim ve 10’u da ortaöğretim kurumu olmak üzere toplam 20 okul yöneticisinden oluşturulmuştur. ikinci çalışma grubun ise yine aynı kurumlarda müdür yardımcısı olarak görev yapan 42 müdür yardımcısından oluşmaktadır.

Araştırmada verileri elde etmek için, her iki örneklem grubunda iki kez veri elde edilmiştir. ilkinde deneklerden müdür yardımcılarının okul yöneticiliği alanındaki mesleki gelişmelerini sağlayacak 5 adet hizmetiçi eğitim konu başlığını öncelik sırasına göre yazarak ifade etmeleri istenmiştir. Bu yolla elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiş ve çözümleme sonucunda oluşan konu listesi frekans sıklığı dikkate alınarak yeni bir ölçek haline getirilmiştir. ikinci kez, aynı örneklem gruplarına, bu kez tercih listesi şeklinde uygulanan hizmetiçi eğitim konu başlıklarının puanlanarak seçimi istenmiştir.

Yapılan ikinci analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, okul yöneticiliğinde mesleki gelişme için müdürlerin, yardımcıları için “insan ilişkileri ve iletişim" konusunu ilk sırada gerekli görürken, müdür yardımcılarının kendileri için “Bilgi Teknolojileri" konusunu ilk sırada gerekli gördükleri bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmakta, merkezi ve yerel düzeyde planlanan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde de bu durumun dikkate alınması önerilmektedir.Okul Yöneticileri,  Mesleki Gelişme,  Hizmetiçi Eğitim 
  
Makale Gönder