KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Hüseyin ÜNLÜ,  Ali Murat SÜNBÜL,  Latif AYDOS 

Bu çalışma ile beden eğitimi öğretmenleri için geliştirilen yeterlilik ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Çalışmada, öncelikle ölçeğin hazırlanmasına temel veri olarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen genel öğretmen yeterlilikleri ve ilköğretim okulu beden eğitimi öğretmenliği yeterlilik taslağından yaralanılmıştır. Bu taslakta yer alan bilgilerin yanı sıra konuyla ilgili uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Hazırlanan ölçek Kırşehir ve Aksaray illerinde görev yapan 92 beden eğitimi öğretmenine yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılarak güvenilir ve geçerli bir ölçek elde edilmiştir. Faktör analizlerine göre ölçek 6 faktör ve 81 maddeden oluşmaktadır. Genel olarak ölçeğin tüm boyutları için güvenirlik katsayısı .71 ile .91 arasında değişmektedir. Elde edilen güvenilirlik katsayısının yeterli ve ölçeğin geçerliğinin yüksek olduğu görülmüştür.Yeterlilik,  Beden Eğitimi Öğretmeni Yeterlilikleri,  Yeterlilik Ölçeği 
  
Makale Gönder