KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

FEN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ
Bayram IRMAK,  Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER 

Çalışma, 2005-2018 yılları arasında fen eğitimi alanında teknoloji kullanımı üzerine yapılan makale ve tezlerin içerik analizine tabi tutularak hazırlanmıştır. Örneklemin belirlenmesinde ölçüt örnekleme tekniği kullanılmış ve ölçüt olarak 2005 yılından itibaren belirlenen indekslerde taranan makale ve tezler örneklemi oluşturmuştur. 2005 yılının ölçüt alınmasının nedeni yapılandırmacı eğitim yaklaşımının benimsenmesi ile öğrencilerin aktif kılınmasının amaçlanması, bu doğrultuda öğretimde kullanılan araç, gereç, yöntem çeşitliliğinin artmış olmasıdır. Verilerin çözümlenme sürecinde kodlama çerçevesi geliştirilmiş, belirlenen makale ve tezlerin kategorilere göre sınıflandırılması sonrasında her bir alt kategoriye ait frekanslar ve yüzdelikler tablolaştırılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda genel olarak araştırmalara temel olan konuların; fen eğitiminde teknoloji entegrasyonu, bilgisayar destekli öğretim, web tasarım, akıllı tahta kullanımı, ölçek geliştirme, fen programlarının karşılaştırması ve kitap incelemesi olarak toplandığı belirlenmiştir. Araştırmadaki çalışmaların yarıdan fazlasında nicel paradigmanın temel alındığı; karma model kullanım oranının ise nicel ve nitel paradigmaya göre düşük oranda kullanıldığı saptanmıştır. Veri toplama araçlarının incelenmesi sonucunda ise büyük oranda başarı testleri, ölçekler ve görüşme formunun tercih edildiği bulgulanmıştır.Fen eğitimi,  Teknoloji kullanımı,  İçerik analizi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.019

  
Makale Gönder