KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

AÇIK-DÜŞÜNDÜRÜCÜ SORGULAYICI-ARAŞTIRMAYA DAYALI MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMA ATÖLYESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ANLAYIŞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Eylem BAYIR,  Fitnat KÖSEOĞLU 

Bireylerin fen okuryazarı olmalarını sağlayabilme hedefi paralelinde bireylerde bilimin ve bilimsel bilginin doğası anlayışının da geliştirilmek istenmesi yıllardan beri fen eğitimcileri için temel hedeflerden biri olmuştur. Öğrencilerde bu anlayışın geliştirilebilmesinde öğretmenlere önemli rol düştüğü düşünüldüğünde öncelikle öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimin ve bilimsel bilginin doğası anlayışlarının geliştilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada öğretmen ve öğretmen adayları için tasarlanan açık-düşündürücü sorgulayıcı-araştırmaya dayalı mesleki gelişim çalışma atölyesinin tanıtılmasına ve mesleki gelişim çalışma atölyesinin kimya öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası anlayışlarına etkisinin araştırılması amaçlanamıştır. Bu çalışmanın katılımcıları Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi ABD?nda son sınıfta öğrenim gören 20 öğretmen adayıdır. Bilimsel bilginin doğası anlayışındaki değişimleri ortaya çıkarmak için Bilimsel Bilginin Doğası Ölçeği ve mülakatlar öntest-sontest formatında kullanılmıştır. Elde edilen verilere uygulanan ilişkili örneklemler için t-testi sonuçları kimya öğretmen adaylarının anlayışlarında anlamlı bir gelişme olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bilimsel Bilginin Doğası Ölçeği?ndeki 6 kategorinin her birinden alınan puanların kantitatif analizi sadece yaratıcılık ve gelişimsel boyutlarda anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermiştir. Mülakat transkriptlerinin kantitatif analizleri de benzer sonuçları ortaya koymuştur. Açık-düşündürücü sorgulayıcı-araştırmaya dayalı mesleki gelişim çalışma atölyesinin katılımcıları bilimsel bilginin doğası hakkında daha yeterli bir anlayışa doğru taşıdığı tespit edilmiştir.Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğrenme,  Açık-Düşündürücü Yaklaşım,  Mesleki Gelişim,  Bilimsel Bilginin Doğası 
  
Makale Gönder