KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE ÖĞRETİMİN İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL YETENEKLERİNE ETKİSİ
Emine ŞİMŞEK,  Gülay YÜCEKAYA 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6.sınıf matematik dersi prizmalar bölümünün, geometri ve ölçme öğrenme alanlarının öğretiminde üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanmanın öğrencilerin uzamsal yeteneklerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Ankara İli Akyurt İlçesi’ nde bulunan bir devlet ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim gören 34 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, ön test – son test kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. İlköğretim okulundaki 6. sınıflardan biri deney grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda dersler dinamik geometri yazılımı Cabri 3D’nin kullanıldığı, bilgisayar destekli öğretim yaklaşımı ile kontrol grubunda ise öğretim programında yer aldığı gibi etkinlik temelli öğretim yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Uzamsal Yetenek Testi” kullanılmıştır. Veriler, bir istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Cabri 3D kullanımı ile ders işlenişleri sonunda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin erişileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili literatür göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.geometri öğretimi,  dinamik geometri yazılımı,  Cabri 3D,  uzamsal yetenek 
  
Makale Gönder