KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ONAY İHTİYAÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Salih USLU,  Kubilay YAZICI,  Şükran GEÇGEL 

Küreselleşen dünyada insana özgü tüm yapılar hızla değişmektedir. Bu değişime zemin olan psiko-sosyal ve sosyo-kültürel yapı da ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda değişmektedir. Çağdaş eğitim ve toplumların amacı kendisini tanıyan, insanlar arası ilişkilerde uyumlu, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda bireylerin topluma uyumluluk gösterebilmesinde önemli yer teşkil eden sosyal onay ihtiyacı, kişiler arası etkileşimde yakınlaşmayı sağlamakta ve sosyal bağların kurulması amacına hizmet etmektedir. Sosyal bağları gelişen bireyler toplum ile uyumlu bir yaşam sürebilmekte ve toplumun gelişmesine önemli katkılar sağlayabilmektedir. Etkili vatandaş yetiştirme konusunda önemli bir noktada bulunan sosyal bilgiler dersinin öğreticisi olacak öğretmen adaylarının toplum ile uyumlu olmaları, nitelikli bireylerin yetiştirilmesi noktasında önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilmiş olan araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal onay ihtiyaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve gönüllülük esasına göre veri toplama araçlarını dolduran 249 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Karaşar ve Öğülmüş (2016a) tarafından geliştirilen “Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular alan yazında yer alan konu ile ilgili çalışmaların bulgularıyla karşılaştırılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Sosyal onay,  İhtiyaç,  Sosyal bilgiler öğretmen adayı 
  
Makale Gönder