KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BÖLÜMLERİNE YÖNELİK BİLİŞSEL ALGILARININ KİT ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ *
Nezih ÖNAL 

Bu araştırmada amaç, Kelime İlişkilendirme Testi kullanarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde (BÖTE) öğrenim gören öğretmen adaylarının bölümlerine ilişkin bilişsel algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümünde öğrenim gören katılımcılardan toplanmıştır. Öğretmen adaylarına BÖTE bölümünün adını oluşturan beş adet anahtar kavram (Bilgisayar, Öğretim, Teknoloji, Eğitim, Öğretmenlik) verilmiştir. Belli bir süre dâhilinde bu anahtar kavramların öğrencilerde uyandırdığı çeşitli kelimeler, frekans tablolarına kaydedilmiştir. Veriler ışığında BÖTE bölümü öğretmen adaylarının bilişsel algılarını ortaya çıkaran çeşitli kavram ağları çizilmiştir. Bu ağlar neticesinde öğretmen adaylarının daha çok eğitim, öğretim ve öğretmenlik kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirirlerken, teknoloji ve bilgisayar kavramlarını da birlikte ve diğer üç kavramdan bağımsız düşündükleri; bilgisayarı donanım birimlerinden ve oyundan ibaret, teknolojiyi ise telefon ve kolaylık olarak algıladıkları görülmüştür. Bu sonuçların BÖTE öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimlerini etkileyebileceği bu nedenle hizmet öncesi eğitimde öğretmen adaylarının bu algıları ışığında çeşitli eğitimler almaları gerektiği önerilmektedir.BÖTE,  Bilgisayar,  Öğretim,  Teknoloji,  Eğitim,  Öğretmen Adayları 
  
Makale Gönder