KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

İLKÖĞRETİM OKULLARININ ÖRGÜT TİPİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Servet ATİK,  Mehmet ÜSTÜNER 

Örgütler liderlerinin yönetim sitili, işin doğası, ekonomik çevre, ülke kültürü gibi değişkenlerin şekillendirdiği farklı tiplere sahiptir. Bu araştırmada, ilköğretim okullarının bürokratik, destekleyici ve yenilikçi örgüt tiplerine ilişkin öğretmen görüşleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Malatya ili belediye sınırları içerisinde bulunan ve basit seçkisiz örnekleme yöntemine göre seçilmiş 24 resmi ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu öğretmenlere Örgüt Tipi Ölçeği ve Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistik tekniklerinin yanı sıra iki gruptan oluşan bağımsız örneklem gruplarının görüşlerinin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla gruptan oluşan bağımsız örneklem gruplarının görüşlerinin karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Okullarda baskın olan örgüt tipinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyine etkisini belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda okullarda baskın örgüt tipinin bürokratik örgüt tipi olduğu, öğretmenlerin bağlılıklarının orta düzeyde olduğu, okulların örgüt tipinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığını anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir.örgüt tipi,  bürokratik okul,  destekleyici okul,  yenilikçi okul,  örgütsel bağlılık 
  
Makale Gönder