KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

BİLİM ÖYKÜLERİ İÇEREN EĞİTSEL OYUNLARIN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Hilal COŞKUN,  Bayram AKARSU,  Afşin KARİPER 

Günümüzde sorgulayabilen bireyler yetiştirmenin önemi bütün otoriteler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu doğrultuda öğrencilerin günlük hayatlarında elde ettikleri deneyimleri ders içi öğrenmeler ile bütünleştirmek, hem öğrenmeyi kolaylaştıracak hem de hedeflendiği üzere sorgulayabilen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi mümkün kılacaktır. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı; ilköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde işlenen “Yaşamımızdaki elektrik” ünitesinin öğretiminde bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların, öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmaktır Bu doğrultuda ön test- son test yönteminin esas alındığı, bir deney ve bir kontrol grubuyla yürütülen deneysel bir çalışma uygulanmıştır. Çalışmaya 15 deney ve 15 kontrol grubu olmak üzere 30 öğrenci katılmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen veriler SPPS 17.00 paket programı ile analiz edilmiştir. İşlem sonucunda bilimsel öyküler içeren eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık yarattığı gözlenmiştir.Fen eğitimi,  fizik eğitimi,  eğitsel oyun,  bilim öyküleri 
  
Makale Gönder