KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA DENEYİMLERİNİN YANSITILMASI
Ferhan ODABAŞI,  Abdullah KUZU,  Elif Buğra KUZU,  Yusuf Levent ŞAHİN 

2006 yılında YÖK tarafından eğitim fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiştiren bölümlerine öğretmen adaylarının hizmet öncesinde bilimsel araştırma planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceriler elde edebilecekleri dersler önerilmiştir. Böylece öğretmen adayları kendi öğretim uygulamalarında karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkma becerilerini hizmet öncesinde kazanmalarının yanında kendi öğretimlerini geliştirme ve diğer öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve danışman öğretim elemanları ile işbirlikli çalışma becerileri de kazanmış olacaklardır. Bu çalışmada, bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının ilerideki uygulamalarında karşılaşabilecekleri olası sorunların çözümüne yönelik hazırladıkları bilimsel araştırma önerilerinin incelenmesi ve bu süreç içerisinde yaşadıkları bilimsel araştırma planlama deneyimlerinin yansıtılması amaçlanmıştır. Çalışma, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde “Proje Geliştirme ve Yönetimi I” dersine devam eden 67 bilişim teknolojileri öğretmeni adayı ile eylem araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. 14 hafta süresince toplanan nitel veriler, öğrencilerin hazırladıkları bilimsel araştırma önerilerinden ve gözlemlerden elde edilmiştir. Veriler, nitel verilerin içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma; sorun belirleme, alanyazın tarama, araştırmanın önemini belirtme, amaç ve araştırma sorularını açıkça ifade etme, amaca ve araştırma sorularına uygun araştırma yöntemi belirleme, raporlaştırma, kaynakça yazımı boyutlarında ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarını, ileriki yaşamlarında karşılarına çıkan projeleri etkili bir şekilde yürütebilme ve çevresindeki bireylere bu konuda örnek olabilme becerileri kazandıkları görülmüştür.Bilimsel Araştırma Önerisi Planlama,  Proje Geliştirme ve Yönetimi I Dersi,  Eylem Araştırması 
  
Makale Gönder