KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

FARKLI BRANŞLARDAKİ ALAN ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL YAPILANDIRICI YAKLAŞIMLA BİLİM ANLAYIŞLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Yasemin ÖZDEM,  Betül DEMĠRDÖĞEN,  Sevinç Nihal YEġĠLOĞLU,  Mustafa KURT 

Bu çalıGmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev yapmakta olan ve gökbilim kampı kapsamında mesleki geliGim sürecine dahil olan öğretmenlerin (1) süreç boyunca bilimin doğası ile ilgili görüGlerinde oluGan değiGiklikleri ve (2) etkinliklerin uygulanma yöntemleri ve verimliliği ile ilgili görüGlerini incelemektir. Farklı branGlarda görev yapmakta olan 26 öğretmen astronomi kavramları ile birlikte bilimin doğasının belli boyutlarının açık düGündürücü bir Gekilde kazandırıldığı ve farklı öğretim stratejilerinin kullanılanıldığı mesleki geliGim sürecine dahil olmuGlardır. Süreçte anket, alan notları, video kaydı ve yazılı dokümanlar kullanılarak elde dilen veriler nitel-yorumlayıcı yaklaGım kullanılarak analiz edilmiGtir. Analiz sonuçları farklı branGlardaki öğretmenlerin katılımıyla oluGturulan ve bilimin doğasının astronomi kavramları ile entegre bir biçimde farklı öğretim yöntemleri kullanarak öğretildiği mesleki geliGim sürecinin öğretmenlerin bilimin doğası ile ilgli kendilerinde olan görüGleri sorguladıkları, bilimin doğası ie ilgili farklı paradigmaların varlığını gördükleri ve aGina olmadıkları etkili diğer öğretim yöntemleriyle tanıGtıkları sosyal-yapılandırmacı bir ortam olduğunu göstermiGtir.Bilimin doğası,  sosyal yapılandırıcı yaklaşım,  astronomi,  açık düşündürücü yaklaşım 
  
Makale Gönder