KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE FARKINDALIK: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGI VE DENEYİMLERİ
Canan MESUTOĞLU,  Bengi BİRGİLİ 

Bu çalışma, fen ve matematik öğretmen adaylarının kavram yanılgıları hakkındaki algılarını ve deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki kavram yanılgılarının ne kadar farkında oldukları ve kavram yanılgılarını belirlerken ve kavram yanılgıları ile çalışırken neler deneyimledikleri bu çalışmanın kapsamı içerisindedir. Fen ve matematik eğitimi bölümlerinden 11 öğretmen adayları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki öğretmen adayları kavram yanılgılarının doğası ile ilgili bir farkındalığa sahip olmakla beraber tanımlama yapmakta zorlanmaktadırlar. Kavram yanılgıları sıklıkla ek örnekler yoluyla tespit edilmektedir. Öğretmen adayları kavram yanılgılarının sonuçlarını akademik başarısızlık, diğer konuları öğrenmeye olumsuz etki, psikolojiye olumsuz etki ve sınıf yönetimi sorunları olarak görmektedirler. Bulgular son olarak bir SWOT analizi ile geliştirilerek sunulmuştur. Sonuçlar aracılığı ile algı ve deneyimlerinin ortaya konması öğretmen adaylarının geliştirilebilir yönlerine işaret etmektedir.kavram yanılgıları,  öğretmen eğitimi,  fen ve matematik eğitimi,  nitel araştırma 
  
Makale Gönder