KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nuri BALOĞLU,  Engin KARADAĞ,  Nihat ÇALIŞKAN,  Tuğba KORKMAZ 

Bir ülkede bireysel ve toplumsal ferah düzeyine ulaşmanın temelini nitelikli bir eğitim teşkil etmektedir. Bu nitelikli eğitimin gerçekleşmesi büyük oranda eğitim sisteminin temel öğesi olan öğretmenlerin çalışmalarına bağlıdır. Eğitim örgütlerinde görev alan insanlar (öğretmenler) bilgi, beceri ve tutumlarını kullanarak örgütlerine emeklerini vermekte ve bu yolla eğitim sisteminin amaçlarını gerçekleştirmektedirler. Belirtildiği gibi nitelikli bir eğitimi temelini teşkil eden öğretmenlerin mesleki benlik saygıları ile iş doyumları arasındaki ilişki bu araştırmanın temelini oluşturmuştur. Araştırma tarama modelinde olup tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kadıköy ilçesinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 17 ilköğretim okulundan oluşmaktadır. Araştırmada veriler Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği ve Öğretmen Görüşme Formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada sayılabilir veriler için frekans (n) ve yüzde değerleri, ölçülebilir veriler için aritmetik ortalama (x ) ve standart sapma (ss) kullanılmıştır. Analizlerde ise bağımsız örnekler için t-testi ve pearson çarpım moment kolerasyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada “öğretmenlerin mesleki saygınlık düzeyleri arttıkça içsel ve dışsal iki boyuttan oluşan iş doyum düzeylerinin düştüğü" bulgusuna ulaşılmıştır. Eğitim fakültelerinde görevli bulunan öğretim üyeleri başta olmak üzere birçok kişi ve kuruluş öğretmenlik mesleğinin saygınlık düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenlik mesleğin salt saygınlığını arttırmaya yönelik çalışmalar, yine öğretmenlerin iş doyumlarının artmasını sağlayacak çalışmalarla desteklenmediği sürece yarar değil, aksine zarar getirecektir. Bu nedenle, ilgililerin öğretmenlik mesleğinin saygınlığını arttırmaya yönelik çalışmaları MEB’in sorumluluğunda olan iş doyumunu arttırıcı etkenlerle (ücret, güvenlik, sosyal haklar...) desteklenip, paralel olarak yürütülmelidir.Öğretmen,  İş Doyumu,  Mesleki Benlik Saygısı 
  
Makale Gönder