KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Alpaslan DURMUŞ,  Uğur BAŞARMAK 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inanç düzeylerinin, problemli internet kullanım durumlarının ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlayan betimsel yapıda nicel bir çalışmadır. Çalışma grubu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümü, Matematik, Fen Bilgisi, Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği anabilim dalı, Eğitim Bilimleri bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı, Türkçe Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde öğrenim gören 343 eğitim fakültesi lisans öğrencisinden oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, Şahin (2009) tarafından geliştirilen Eğitsel İnternet Kullanımı Öz Yeterlik İnançları Ölçeği ve Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) tarafından geliştirilen Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı öz yeterlik inançlarının orta düzeyde (??¯=66.22) olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda internet kullanım deneyiminin eğitsel internet kullanım deneyimini de olumlu olarak farklılaştırdığı görülmüştür. Araştırma aynı zamanda öğretmen adaylarının Problemli İnternet Kullanım (PİK) alışkanlıklarının düşük düzeyde (??¯=42.03) olduğunu ortaya koymuştur.Eğitsel internet kullanımı,  problemli internet kullanımı,  öğretmen adayları,  öz-yeterlik 
  
Makale Gönder