KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK İNCELENMESİ

Davut Gürel 

Eğitim bireyin davranışlarında istenilen yönde değişim gerçekleştirmeyi amaçlar. Bunu yaparken bireyi kişisel, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirmeyi de hedefler. Bu araştırmada, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin 2015–2016 yılından itibaren ilkokul 4.sınıfta verilmeye başlanan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersine yönelik görüşlerinin karşılıklı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma, olgu bilim deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örneklem yöntemine göre seçilmiş Bartın il merkezinde bulunan devlet okullarında ve özel okullarda görev yapan toplam 10 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin vatandaşlık eğitimini iyi, bilgili ve değer sahibi vatandaşların yetiştirilmesi amacıyla verilen eğitim olarak tanımladığı, Türkiye'de verilen vatandaşlık eğitiminin kesinlikle gerekli olduğu fakat başarılı bir eğitimin verilemediği, sınıf öğretmenlerinin çoğunun, sosyal bilgiler öğretmenlerinin ise bir kısmının kendini vatandaşlık eğitimi açısından yeterli görmediği bulgularına ulaşılmıştır.İnsan hakları,  demokrasi,  vatandaşlık eğitimi 
  
Makale Gönder