KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE OKUMA-ANLAMA SÜRECİNDE AYIRT ETME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ
Ömer BEYDOĞAN 

Bu araştırmada, lise onuncu sınıfa devam eden öğrencilerin öğrenme stillerine göre okuma-anlama sürecinde kullandıkları stratejilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kırşehir merkez ilçede eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren liselerden random usulle seçilen 371 öğrenciye D. Kolb?un öğrenme stili envanteri ve araştırmacı tarafından geliştirilen okuma-anlama stratejileri ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerine bağlı olarak okuma-anlama sürecinde işe koştukları dikkat ve ayırdetme stratejileri eş zamanlı olarak belirlenmiştir. Okuma-anlama sürecinde bu stratejileri kullanma düzeyleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Araştırmada yüzdelik (%), kay kare (X²) teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin stratejileri kullanmalarında bilişsel farkındalık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde okuma-anlama sürecinde verimliliği artırılmasını sağlayacak bazı öneriler getirilmiştir.Öğrenme stili,  okuma-anlama stratejileri,  bilişsel farkındalık,  dikkat stratejileri 
  
Makale Gönder