KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

ÖĞRETMENLERİN YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖNERİLEN ÖLÇME ARAÇLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Meral AKTAŞ,  Devrim Yaşar AKTAŞ 

Bu araştırmanın amacı, geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirerek öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik programında önerilen ölçme araçlarına yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. 40 maddeden oluşan taslak ölçek 108 matematik öğretmenine uygulanmıştır. Yapılan madde ve faktör analizleri sonucunda 20 maddelik nihai ölçeğin üç alt faktörden oluştuğu, açıklanan toplam varyansın % 61,05 olduğu belirlenmiş, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,859 olarak hesaplanmıştır. Geçerli ve güvenilir nihai ölçek Trabzon ilinde ortaöğretim kurumlarında görevli 181 matematik uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğretmelerin “yararlılık” şeklinde adlandırılan alt faktöre karşı tutumlarının, “uygulanabilirlik” ve “yeterlilik” olarak adlandırılan alt faktörlere karşı tutumlarından daha olumlu olduğunu ortaya koymuştur.tutum ölçeği,  ölçme değerlendirme,  yeni ortaöğretim matematik 
  
Makale Gönder