KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUAR KULLANIMI ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Gülay EKİCİ 

Bu araştırmanın iki temel amacı vardır. Birincisi biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algılarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı hazırlamak, ikincisi ise; biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algılarını öğretmenlerin kişisel özellikleri açısından incelemektir. Araştırma betimsel nitelikte hazırlanmış bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 126 biyoloji öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından "Laboratuvar Kullanımı Öz-Yeterlik Algı Ölçeği" geliştirilmiştir. Araştırma sonunda geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Laboratuvar Kullanımı Öz-Yeterlik Algı Ölçeğinin hazırlanmasının yanında, biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algı düzeyleri ile cinsiyetleri ve kıdemleri arasında anlamlı bir fark bulunurken, bu farkın bayan öğretmenler ve 10 yılın altında kıdeme sahip öğretmenler lehine olduğu saptanmıştır.Biyoloji öğretimi,  öz-yeterlik,  laboratuvar öz-yeterliği 
  
Makale Gönder