KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

ÖĞRETİM ELEMANLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI ÇALIŞMASI
Murat ÖZEL,  Betül TİMUR,  Serkan TİMUR,  Kadir BİLEN 

Bu araştırmanın amacı Jang, Guan ve Hsieh (2009) tarafından geliştirilen öğretim elemanlarının pedagojik alan bilgilerini değerlendirme anketini Türkçe’ye uyarlamaktır. Anketi geliştiren yazarlardan izin alındıktan sonra, anket maddeleri araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Ardından tercüme uygunluk derecelendirme formları hazırlanıp İngilizce ve Türk dili uzmanlarının görüşlerine başvurularak anketin tercüme geçerliği incelenmiştir. Dil geçerliği sağlanan anketin Türkçe formu 587 öğretmen adayına uygulanmıştır. Faktör analizi uygulamasında anketin faktörlere ayrılmasında varimax dik döndürme tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda anketin iki faktörlü ve orijinal formunda olduğu gibi 28 maddeden oluştuğu bulunmuştur. Anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.923, alt faktörlerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için 0.905 ve ikinci faktör için 0.804 olarak bulunmuştur. Bu değerler anketin oldukça yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.pedagojik alan bilgisi,  öğretim elemanları,  öğretmen adayları 
  
Makale Gönder