KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAZANIM-DEĞER İLİŞKİSİ
Deniz TONGA,  Salih USLU 

Her alanda çok ciddi gelişmelerin yaşandığı bir dünyada değer eğitimine olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Özellikle değerlerin kazanılma sürecinde insan hayatında ilköğretim kademesinin önemli bir yeri vardır. Türkiye’de sosyal bilgiler dersi kapsamında 2005 yılında yürürlüğe giren yeni müfredatın en önemli özelliklerinden biri de değer boyutudur. Bu araştırmada, sosyal bilgiler dersinde iki önemli parçanın, değerlerle kazanımların ilişkisinin bir değerlendirmesini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu nedenle “Sosyal bilgiler dersinde kazanımlar ile doğrudan verilecek değerler arasındaki ilişki nasıldır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler ile kazanımlar arasındaki ilişki incelenmiş, kazanımların değerleri yansıtıp yansıtmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama türünde nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilimsellik, barış, hak ve özgürlüklere saygı değeri ile kazanımlar arasında ilişki kurulabilirken; diğer değerlerle kazanımların, genel olarak zayıf ve dolaylı yollardan ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Sosyal Bilgiler,  kazanım,  değer,  Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 
  
Makale Gönder