KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

TEMEL KİMYA LABORATUVARLARINDA ÖĞRENME DÖNGÜSÜ YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL DEĞİŞİM, TUTUM VE ALGILARINA ETKİSİ
Fitnat KÖSEOĞLU,  Halil TÜMAY 

Bu çalışmada, üniversite temel kimya laboratuvarlarında öğrenme döngüsü yöntemiyle verilen laboratuvar eğitiminin öğrencilerin kavramsal değişimi; fen, kimya ve laboratuvara karşı tutum ve algılamaları üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 40 üniversite 1. sınıf kimya öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın tasarımı için öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Örneklem, deney ve kontrol grubu olmak üzere rasgele iki gruba ayrılmış ve deney grubuna öğrenme döngüsü yöntemiyle, kontrol grubuna geleneksel doğrulama yöntemiyle eğitim verilmiştir. Her iki grupta yapılan deneylerde aynı kavram ve prensiplere odaklanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi için t-testi ve kovaryans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerde kavramsal değişim meydana getirmede geleneksel doğrulama yönteminden daha etkili olduğunu göstermiştir. Ancak, öğrenme döngüsü ve doğrulama yöntemiyle eğitim gören öğrencilerin fen, kimya ve laboratuvara karşı tutum ve algılamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.Laboratuvar Eğitimi,  Öğrenme Döngüsü,  Kavramsal Değişim,  Tutum,  Fen Eğitimi 
  
Makale Gönder