KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ARUZ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Abdulkerim KARADENİZ 

Divan edebiyatının öğretimi ile ilgili karşılaşılan başlıca problemlerden biri gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde aruz vezninin öğretilmesi sorunudur. Alan yazın incelendiğinde edebiyat eğitimi ile ilgili çalışmaların çok yetersiz olduğu, aruz vezni ve öğretimi ile ilgili çalışmalarınsa yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Aruz vezni üzerine yapılan çalışmalar daha çok aruz vezni ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve aruz vezni ile ahenk arasındaki ilişkinin ortaya konması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Çalışma 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde 2. sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel desende tasarlanan çalışmada veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, lise döneminde kendilerine aruz vezni ile ilgili sadece teorik bilgi verildiğini, bu vezinleri şiir üzerinde uygulamadıklarını, bu nedenle üniversitede hem edebiyat bilgi ve kuramları dersinde hem de eski Türk edebiyatı dersinde aruz vezni bulma konusunda oldukça zorlandıklarını ifade etmişlerdir.aruz vezni,  şiir öğretimi,  Türkçe eğitimi 
  
Makale Gönder