KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Nagihan YILDIRIM,  Özge AKGÜN 

Çalışmanın amacı, fen bilimleri dersinin ilkokul 3.sınıfta verilmeye başlanılmasının olumlu veya olumsuz etkileri, öğretmenlerin bu konudaki beklentileri ve karşılaştıkları güçlükler ile ilgili sınıf öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma deseni olan olgu bilim deseninde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Artvin ili, Murgul ve Borçka ilçesindeki merkez ilkokullarda çalışan on dört ilkokul 3.sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Yenilenen fen bilimleri dersine ilişkin görüşleri tespit etmek amacıyla öğretmenlerle yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlardan elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Fen bilimleri dersinin ilkokul 3.sınıflara alınmasının öğrencilere ve öğretmenlere olumlu katkılar sağlayacağı görülmektedir. Ancak öğretmenlerin laboratuar kullanımında bilgi eksikliği, kılavuz kitabın ve çalışma kitabının olmaması, araç-gereç eksikliği, pekiştirme amaçlı etkinliklerin olmaması gibi güçlüklerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu anlamda iyi hazırlanmış kılavuz kitap ve çalışma kitapları bu eksikliklerinin gidermede etkili olacağı düşünülmektedir.Fen bilimleri,  öğretim programı,  sınıf öğretmenleri 
  
Makale Gönder