KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

5E MODELİ'NİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE TUTUM DÜZEYLERİNE ETKİSİ "YATAY ATIŞ HAREKETİ" ÖRNEĞİ

İsmet Ergin,  Yasin Ünsal,  Mustafa Tan 

Bu çalışmada; GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu 1. sınıfta yer alan Fizik dersinde, 5E Modeli esas alınarak, Yatay Atış Hareketi konusunda uygulanan derslerin; öğrencilerin akademik başarısına ve tutum düzeylerine etkisi araştırılmış ve sonuçlar ortaya konularak önerilerde bulunulmuştur. Konu seçimi yapılırken uygulama yapılan öğrencilerin askeri öğrenci olması nedeniyle hem onların ilgisini çekecek, hem de anlaşılması zor olan Yatay Atış Hareketi konusu seçilmiştir. Araştırma 2004-2005 bahar yarıyılında GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu 1. sınıfta öğrenim gören 84 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada çoktan seçmeli başarı ve tutum testleri kullanılmıştır. Uygulama sonucu yapılan analizlerde 5E Modeli’nin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı olduğu ve konuya karşı daha olumlu tutumlar geliştirdikleri sonucuna varılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.Fizik Eğitimi,  5E Modeli,  Yatay Atış Hareketi 
  
Makale Gönder