KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KENDİ KURUMLARINA İLİŞKİN ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGILARI

Burcu Bilir,  Hasan Arslan 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin öğrenen örgüte ilişkin algı düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Çanakkale ilindeki anadolu liselerinde, teknik liselerde ve imam hatip liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 5 ilçede görev yapan 251 öğretmenden meydana gelmektedir. Betimsel tarama deseni kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Öğrenen Örgüte İlişkin Algı Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullara yönelik öğrenen örgüt algıları cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim durumu, branş, görev yapılan ortaöğretim kurumu türü ve müdürle birlikte çalışma süresi değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmenlerin kendi okullarına ilişkin öğrenen örgüt algıları ile öğrenen örgütün tüm alt boyutlarına ilişkin algılarının “iyi” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anadolu liselerinde ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin kendi kurumlarına yönelik öğrenen örgüt algılarının imam hatip liselerinde görev yapan öğretmenlere göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.Öğrenen örgüt,  öğrenen örgüt disiplinleri,  öğrenen okul,  ortaöğretim kurumları,  okul müdürü 
  
Makale Gönder