KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL SAĞLIKLARI İLE SERBEST ZAMAN VE SİGARA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Seydi Karakuş 

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda okuyan öğrencilerin fiziksel sağlıkları ile serbest zamanlarını değerlendirme ve sigara kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Çalışmaya Kütahya İlinde bulunan Dumlupınar Üniversitesinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda okuyan 203 öğrenci (166 bay, 37 bayan) gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin ortalama yaşlan 22,2±2,4 yıl, boyları 176,3±6,O cm. ve vücut ağırlıkları 70,l±8,l kg. iken bayanların ortalama yaşlan 22,0±2,2 yıl, boylan 170,3±8,4 cm. ve vücut ağırlıkları 58,7±11,9'kg.dı. Çalışmada anket metodu uygulandı ve sorular genel olarak fiziksel sağlıkları, serbest zaman ve sigara kullanımlarını belirlemek üzere düzenlendi. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 12 istatistik paket programında tanımlayıcı istatistik ve ki kare testleri uygulandı. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun %. 51,6. kendisini fiziksel olarak dinç hissettikleri, % 36,6 günde sekiz saat uyudukları, %66,5'nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı, % 59,8'nin günlük serbest zamanlarının olduğu, % 26,8'nin serbest zamanlarında spor yaptıkları. % 39,4'nün serbest zamanlan verimli kullandıkları ve % 65,4'nun sigara kullanmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin önceden spor yapmaları ile sağlıkları arasında, sağlık durumları ile günlük uyku düzeyleri arasında önemli bir ilişkinin olduğu (PO.05), ayrıca sağlık ve sigara kullanımı arasında da önemli bir ilişkinin olduğu (P<0,05) ve serbest zamanlarını değerlendirmeleri ile sağlıkları arasında önemli bir İlişkinin olmadığı (P>O,Q5 ) belirlenmiştir.


Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor yüksek okulunda okuyan öğrencilerin büyük bir bölümünü fiziksel sağlıklarının temelinde aktif olarak spor uğraşıları ve bunun gerekliliği olarak da sağlıklarına Önem vermeleri, sigara kullanmamaları ve serbest zamanlarını da verimli kullandıkları söylenebilir.Beden Eğitimi ve Spor,  Fiziksel Sağlık,  Serbest Zaman,  Sigara 
  
Makale Gönder