KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜRÜSTLÜK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Hilmi DEMİRKAYA,  Ülkü Tuğçe ÇAL 

Dürüstlük; doğru olma durumu ya da niteliği, saflık ve namuslu olma gibi anlamlar içermektedir. Dürüstlük, dürüst bir bireyin eylem ve davranışlarını ifade eder. Dürüstlük değer eğitimi kapsamında sosyal bilgiler öğretim programında yer alan bir değerdir. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan ‘Dürüstlük’ değerine ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir üniversitede 2017-2018 öğretim yılı Güz yarıyılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programına devam eden 1,2,3 ve 4. Sınıflardan 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmaya katılan öğretmen adaylarının dürüstlük değerine ilişkin sahip oldukları düşünceleri ortaya çıkarmak için açık uçlu bir anket formu hazırlanmış; anket formunda öğretmen adaylarından “Dürüstlük … gibidir; çünkü ...” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının dürüstlük değerine ilişkin düşünceleri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dürüstlük değerine ilişkin 88 farklı metafor ürettikleri görülmüştür. Ortaya çıkan bu metaforlar; doğa, nesne, soyut ve diğer olmak üzere dört ana tema altında değerlendirilmiştir. Metafor değeri konusunda çalışma yapacak araştırmacılara çalışmalarında kadın ve erkek sayılarını eşit ya da birbirine yakın tutmaları önerilir.Değer Eğitimi ,  Değer,  Dürüstlük ,  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı,  Olgubilim 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.005

  
Makale Gönder