KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ENDOKTRİNASYON VE İDEOLOJİNİN YENİDEN ÜRETİMİ
Turgay ÖNTAŞ 

Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretim programının içeriği öğretim programının temel kavramları bağlamında incelenerek temel siyasi ideolojilerin değerleri ile bağlantısı kurulmuştur. Çalışmanın özgün yanı ideoloji kavramına yüklenen anlam çeşitliliklerinden farklı olarak ideoloji denildiğinde temel siyasi ideolojiler temel alınarak siyasi ideolojilerin öne çıkan değerleri ideoloji aktarımının temel derslerinden biri olan sosyal bilgiler dersinin vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler yaklaşımı doğrultusunda bütüncül olarak incelenmesine imkân sağlamasıdır. Araştırmada Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı uygulama kılavuzundaki öğrenme alanları, ünite ve kavramların hangi siyasi ideolojiler ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını oluşturan öğrenme alanları, ünite ve kavramlar MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2005 yılında yayımlanan ve 2009 yılında revize edilen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’ndan (4-7. sınıflar) alınmıştır.İdeoloji,  endoktrinasyon,  sosyal bilim,  sosyal bilgiler eğitimi 
  
Makale Gönder