KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Ebru İKİZ 

Bu arastırmanın amacı, psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Psikolojik danışmanlık mesleşi, “diğerlerinin” daha üretken, verimli yaşamaları, karar anlarında daha yeterli problem çözme becerileri sergilemeleri, yaşamlarındaki zorluklarla ve çarpıklıklarla daha kolay
başa çıkabilmeleri için sunulan bir hizmettir. Bu nedenle psikolojik danışmanların kendilerini yetersiz hissetme, danışanın sundugu problemin çözümüne fazlaca dahil olma, danışanın insancıl özelliklerini göz ardı edip onunla ilişkisini adeta bir test yorumu veya bir mesleğe yönlendirme faaliyeti olarak görme sıkıntıları, diğer bir deyişle tükenmişlik yasayabilecekleri düşünülmektedir. Arastırmaya İzmir ili metropol bölgede çalısan 120 psikolojik danısman katılmıştır. Veriler Maslach Tükenmişlik Envanteri ve araştırmacı tarafından gelistirilen bilgi formu ile toplanmış, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda psikolojik danışmanların cinsiyete ve yaşa göre tükenmişlik düzeylerinde farklılaşma olmadığı, psikolojik danısmanlarda tükenmişlik düzeyinin çalıştığı kuruma, kaç yıldır çalışıyor olduğuna ve kişisel yeterlik algısına göre farklılaştığı saptanmıştır.Tükenmişlik,  psikolojik danışman,  psikolojik danışmanlık 
  
Makale Gönder