KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

AİLELERİN, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ OKUMA AKTİVİTELERİNİN DÜZEYİNİ BELİRLEME
Ceylan AYAZ,  Havise GÜLEÇ,  Çavuş ŞAHİN 

Bu araştırmanın amacı, ebeveynlerin sosyoekonomik statülerine (SES) göre okul öncesi dönemdeki çocuklarının okuryazarlık becerilerini desteklemek için yaptıkları okuma aktivitelerinin düzeyini belirlemektir. Bu çalışma tarama modelinde tasarlanmış betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, Saracho (2000) tarafından geliştirilen ve Güleç (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Aile İçinde Okuryazarlık Gelişimi Ölçeği (FLQ)” ile toplanmıştır. Ölçeğin başında ailelerin sosyoekonomik durumlarının saptanmasına yönelik olarak araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgi formu bulunmaktadır.
Ailelerin, çocuklarıyla gerçekleştirdikleri okuma aktivitelerine ilişkin veriler tablolarda yüzde (%) ve frekans (n) değerleri olarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre alt ve üst sosyoekonomik statüdeki ailelerin, çocuklarıyla birlikte yaptıkları okuma aktivitelerinin düzeylerinin farklı olduğu tespit edilmiştir.Okul öncesi dönem,  okuma aktiviteleri,  sosyoekonomik statü 
  
Makale Gönder