KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2011/Cilt 12,Sayı-3

DAĞITIMCI LİDERLİK: OKULLARDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR LİDERLİK YAKLAŞIMI
Nuri BALOĞLU 

Bu çalışmanın temel amacı dağıtımcı liderlik teorisini, bu teorinin ilişkili bulunduğu diğer teoriler temelinde ele almak ve bu yaklaşımın en bilinen savunucuları olan Gronn (2000), Spillane (2005) ve Elmore‘nin (2000) görüşleri çerçevesinde analiz etmektir. Çalışmanın alt amacı, dağıtımcı liderliğe ilişkin ulaşılan bu sonuçları okullarda yönetimin yeniden yapılandırması süreçlerine yansıtarak bu konuya bir ışık tutmaktır. Çalışmada dağıtımcı liderliğe ilişkin bilgiler birincil ve ikincil kaynaklara dayalı literatür taraması yöntemiyle toplanmıştır. Dağıtımcı liderlik hakkında belirlenen anahtar kavramlar yardımıyla konunun farklı veri tabanlarında taraması yapılmış ve elde edilen bilgiler bir dosyada depolanarak ayıkamaya tabi tutulmuştur. İngilizce kaynakların Türkçeye çevirisi yapılmış, çeviri geçerliği bir örnek metin üzerinde üç dil uzmanının görüşleri alınarak saptanmaya çalışılmıştır. Bilgilerin sunumunda çoklu referans yolu tercih edilmiştir. Kavramsal analiz sonuçları, dağıtımcı liderliğin bilim diğer alanındaki gelişmelere paralel okul liderliği konu alanında hızla önem kazandığını göstermektedir. Çalışmada dağıtımcı liderliğin formal ve informal uygulama biçimlerinin okul yönetimini yeniden yapılandırılma çalışmalarında dikkate alınması önerilmektedir.Okul liderliği,  Dağıtımcı liderlik,  Yeniden yapılanma 
  
Makale Gönder