KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
Şendil CAN 

Bu araştırmada Pedagojik Formasyon Programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik düşünceleri; cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü, anne/baba eğitim düzeyi ve ailede öğretmen olma durumu değişkenlerine göre tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın örneklemi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) Pedagojik Formasyon eğitimi almış 61 kız 34 erkek olmak üzere toplam 95 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler, normal dağılım gösterdiğinden parametrik istatistiklerden bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik düşüncelerinin genellikle olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mesleğe yönelik düşünceleri; yaş, mezun olunan lise türü, anne/baba eğitim düzeyi ve ailede öğretmen olma durumuna göre farklılaşmadığı, cinsiyetin ise fark yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.Pedagojik formasyon programı,  öğretmenlik mesleği,  öğrenci,  yaş,  varyans analizi 
  
Makale Gönder