KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

EBA PLATFORMUNDAKİ DERS MATERYALLERİNİN EĞİTSEL YAZILIM DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif ERENSAYIN,  Çetin GÜLER 

Bu çalıGma, Eğitim BiliGim Ağı (EBA) platformunda bulunan materyallerin eğitsel yazılım ölçütlerine göre branG öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi ve sonuçlarının incelenerek daha nitelikli materyallerin geliGtirilebilmesi için öneriler sunulması amacıyla yapılmıGtır. Karma araGtırma yönteminin kullanıldığı bu çalıGmada, nitel veriler görüGme formu yaklaGımı ile nicel veriler ise eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği ile toplanmıGtır. ÇalıGma grubu bir ilkokul, ondört ortaokul ve onsekiz lise kademesi branG öğretmeni ve iki bilgisayar ve öğretim teknolojileri uzmanı olmak üzere otuzbeG kiGiden oluGmaktadır. Yapılan nicel değerlendirmede öğretmen ve uzmanların değerlendirdikleri EBA materyallerine ortalama üç puan vererek iyi olarak nitelendidikleri sonucuna ulaGılmıGtır. Nitel değerlendirmelerde ise farklı branGlardaki öğretmenlerin değerlendirmeleri ile oluGturulan tema ve kodlarda benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da bulunmaktadır. Farklı branGlara ait EBA materyallerinin değerlendirilmesine yönelik elde edilen nitel bulgulardaki kodların %72’si olumlu iken %28’i olumsuzdur.eğitim biliĢim ağı,  eba,  eğitsel materyal,  değerlendirme 
  
Makale Gönder