KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Şafak AYNAL,  Hatice KUMANDAŞ,  Kurtman ERSANLI 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlere yönelik mesleki etik ilkeleri ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerden görüşler alınmıştır. Bu görüşler ve alan yazın incelenerek ölçeğin deneme formuna ilişkin maddeler yazılmıştır. Bu maddelerden oluşan taslak form 245 okul öncesi eğitim veren öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliğini ilişkin kanıt elde edebilmek için faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin kanıt elde edebilmek için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise 0,95 olarak bulunmuştur. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları da 0,90 ile 0,94 arasında değişmektedir.Okul öncesi öğretmenliği,  mesleki etik,  etik ilkeler 
  
Makale Gönder