KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

FELDER VE SOLOMAN ÖĞRENME STİLİ İNDEKSİ: TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Nilay SAMANCI,  Melike KESKİN 

Bu çalışmada, Felder ve Soloman Öğrenme Stili İndeksinin Türkçeye uyarlanması ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Öğrenme Stili İndeksi Felder ve Soloman tarafından, Felder ve Silverman Öğrenme Stili Modeline dayandırılarak hazırlanmıştır. Bu indeks, hissederek-sezgisel, görsel-işitsel, yaparak-düşünerek, sıralı-bütünsel olmak üzere 4 boyut içermektedir. Özellikle fen eğitimine yönelik olarak hazırlanmış olan indeksteki her boyut 11 ifade ile ilişkilendirilmiştir. Bireyin öğrenme stili indeksinde yer alan ifadelere verdikleri cevaplara göre bireyin öğrenme stili zayıf, orta ve güçlü olarak nitelendirilmektedir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, örneklemde farklı öğrenme stillerinin dağılımını sağlamak amacıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık, Eğitim ve Hukuk Fakültesi öğrencileri örnekleme dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, Türkçeye uyarlanan indeksin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, indeksin genel Cronbach alfa katsayısı 0.64 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı fakültelerdeki öğrencilerin öğrenme stilleri karşılaştırılmış ve cinsiyetin öğrenme stili üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Buna göre, cinsiyetin tercih edilen öğrenme stili üzerine bir etkisi olmadığı ve bütün bölümlere ait öğrencilerin sıralı ve bütünsel öğrenme stili boyutu için belirgin bir tercihlerinin olmadığı tespit edilmiştir.Felder ve Soloman Öğrenme Stili İndeksi,  Bireysel Farklılıklar,  Öğrenme Stilleri,  Geçerlik ve Güvenirlik 
  
Makale Gönder