KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ)
Necdet AYKAÇ 

Bu araştırma, 2005-2006 yılında uygulamaya konulan ilköğretim programında, öğrenme-öğretme sürecinin temeline oturtulan etkinlik kavramını, öğretmen görüşleri, öğretmen kılavuzu ve ders materyalleri doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan araştırmanın iki boyutu bulunmaktadır. İlk boyut, öğretmen görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nicel boyut, ikincisi ise, kılavuz kitapları ve ders materyallerini çözümlemeyi amaçlayan kuramsal boyuttur. Öğretmen görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nicel araştırmanın evrenini Sinop merkez ve merkez köylerinde görev yapan toplam 184 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise öğretmen görüş belirleme ölçeği uygulanan 86 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5’li likert tipi olarak hazırlanan ve 18 maddeden oluşan Öğretmen Görüşlerini Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilerek frekans ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kılavuz kitapları ve ders materyallerini irdelemeye dönük olan kuramsal boyut, öğretmen görüşlerini nesnel bir zemine oturtabilmek için, öğretmen kılavuz kitapları ile ders materyalleri analitik bir biçimde irdelemeyi, öğretmen görüşlerinin esin aldığı temelleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin çoğunun, etkinlikleri uygulamak için kendilerini yetersiz hissettikleri, okulların fiziki olanaklarının ve araç-gereçlerin kimi etkinlikleri uygulamak için yeterli olmadığı, sınıfların kalabalık olduğu, etkinliklerin öğrenci merkezli olarak hazırlanmadığı ve aktif öğretim yöntemlerine yer vermediği yönünde görüş belirttikleri saptanmıştır.Eğitim,  Etkinlik,  Öğretmen Görüşleri,  Eğitim Programı 
  
Makale Gönder