KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

YARATICI ÖĞRETMEN VE YARATICI OKUL KAVRAMLARINA İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN METAFORİK ALGILARI
Mevsim ZENGİN 

Bu araştırma okul müdürlerinin yaratıcı öğretmen ve yaratıcı okul kavramlarına ilişkin metaforik algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya Van ilinde, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla belirlenmiş 33 okul müdürü katılmıştır. Nitel araştırma ile desenlenen bu araştırmada olgu bilim deseni uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürlerinin yaratıcı öğretmen kavramına ilişkin “İşleyerek şekillendiren, bilge, yenilikçi, rehber, araştırmacı” olmak üzere 5 kategoride toplam 33 metafor oluşturdukları belirlenmiştir. Yaratıcı okul kavramına ilişkin ise “Bireysel farklılıklar, bütüncül gelişim, bilimsel, hayatın bilgisi, eğlendirici” olmak üzere 5 kategoride toplam 33 metafor oluşturulmuştur. Araştırmada ayrıca yaratıcı öğretmen kavramında “mimar”, yaratıcı okul kavramında ise “elbise dükkânı”  metaforlarının çok kullanılan metaforlar olduğu görülmüştür.yaratıcı öğretmen,  yaratıcı okul,  metafor,  yaratıcılık. 
  
Makale Gönder