KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Volkan KUKUL,  Mertcan ÜNAL,  Serçin KARATAŞ,  Ebru KILIÇ ÇAKMAK,  Ayşe YILMAZ,  Esra ÖMEROĞLU 

Üstün yetenekli/zekalı bireylerin potansiyellerinin nasıl artırılabileceği alanyazında önem verilen bir konudur. Çalışmalar genellikle bu bireylerin bilişsel ve psikomotor becerilerine odaklanmakta olup, sosyal duygusal gelişimlerini göz ardı edebilmektedir. Gelişim alanı fark etmeksizin üstün yetenekli/zekalı bireylerin öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu çalışmada, üstün yetenekli/zekâlı öğrencilerin öğretmenlerinin karşılaşabileceği çeşitli problem durumlarının çözümünde kullanabilecekleri sosyal-duygusal stratejilerin animasyonlar yoluyla verilmesine yönelik öğretmen görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli - 1 kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle öğretmenlerin sınıf ortamında kullanabileceği stratejiler geliştirilmiş ve bu stratejiler animasyonlar yoluyla canlandırılmıştır. Hazırlanmış olan animasyonlar toplam 13 öğretmen tarafından izlenmiş ve öğretmen görüşleri, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler Teknoloji Kabul Modeli’ne göre önceden belirlenmiş olan kategoriler temel alınarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenler, geliştirilen stratejileri ve animasyonları mesleki gelişimlerine katkı sunacağı ve teoriyi somutlaştırdığı için faydalı bulmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin somut olarak hangi stratejiyi hangi durumlarda kullanabileceklerini görmüş olmaları da geliştirilen materyallerin kolay olarak algılanmasına neden olmuştur. Öğretmenlerin teknolojileri kullanmaya yönelik niyetlerine bakıldığında ise stratejilerin sınıf ortamına yansıyacağı öngörülmektedir. Bunun yanında öğretmenlerin animasyonların seslendirilmesine yönelik önerisi, çalışmanın bir sınırlılığını ortaya koymuştur.Öğretmen görüşü ,  Teknoloji kabulü modeli ,  Animasyon ,  Üstün yetenek ,  Üstün zeka  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.007

  
Makale Gönder