KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

ÖĞRENCİ ALGISINA GÖRE ÖĞRETMEN ETİK DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yüksel GÜNDÜZ,  Zehra Sedef COŞKUN 

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin algısına göre öğretmenlerin etik değerlerini ölçen, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Artvin Merkez ilçesinde bulunan 6 ilköğretim okulunun 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına devam eden 617 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için Kaiser Normalleştirmesiyle Varimax dik döndürme tekniği (Varimax with Kaiser Normalization) ile açımlayıcı faktör analizi işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeği’nin kriter geçerliğinin belirlenmesi için Sıfat Listesi (Adjective Check List) (ACL) testinin de uygulaması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik hesaplamaları için Cronbach-alpha iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test hesaplamaları yapılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 30 maddeden ve iki boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .95, test tekrar test korelasyon katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, ölçeğin öğretmenlerin etik değerlerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm yapabileceğinin kanıtı olarak kabul edilebilir.Etik,  mesleki etik,  etik değerler ölçeği,  geçerlik,  güvenirlik 
  
Makale Gönder