KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN BİLİŞSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Engin KARADAĞ,  Tuğba KORKMAZ,  Nihat ÇALIŞKAN 

Bu araştırmada Hayat Bilgisi öğretiminde drama yöntemi ile geleneksel yöntemin bilişsel alan basamaklarına göre öğrenci başarılarının değerlendirilmesine çalışılmıştır. Yapılan araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ünitesi seçilmiştir. Seçilen ünite kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemi, deney grubuna ise drama yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Öğrencilerin araştırma sonunda nasıl bir farklılaşma gösterdiklerini tespit etmek amacıyla ünite başında ve ünite sonunda olmak üzere daha önceden Bilişsel Alanın “Bilgi", “Kavrama" ve “Uygulama" basamaklarına göre hazırlanan öğrenci başarı testi uygulanmıştır. Başarı testleri vasıtasıyla elde edilen veriler amaçlara uygun olarak frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X ), standart sapma (ss) ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir.Drama,  Hayat Bilgisi,  Geleneksel Yöntem,  Bilişsel Alan 
  
Makale Gönder