KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DEĞERLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ
Cüneyt AKAR 

Bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının bazı demografik değişkenler ve eleştirel düşünme eğilimlerinin çokkkültürlülük değerlerini ne düzeyde yordadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma grubu Uşak Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğrenim gören 231 sınıf öğretmeni adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler Akar ve Ulu (2016) tarafından geliştirilen öğretmen adaylarının çokkültürlülük değeleri ölçeği ve Uluçınar tarafından (2012) geliştirilen eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği ile elde edilmiştir. Demografik veriler için ise bir adet kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının gerek çokkültürlülük değerleri ve gerekse eleştirel düşünme eğilimleri “iyi” düzeyde tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının eleştirel demografik değişkenler olan anne ve baba eğitim durumu, gelir durumu ve kardeş sayısı değişkenleri ile çokkültürlülük değerleri arasında düşük düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. Regresyon analizlerinde ise sadece anne eğitim durumunun % 2 düzeyinde yordayıcı bir etkisi olduğu görülmüştür. Eleştirel düşünme eğilimlerin ise çokkültürlülük değerleri toplam puanlarını %25 düzeyinde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alt boyutlar olan tutum boyutunun %27, görüş boyutunun ise %18 düzeyinde eleştirel düşünme eğilimleri tarafından etkilendiği görülmüştür.Değer,  Çokkültürlülük,  Eleştirel Düşünme,  Regresyon Analizi 
  
Makale Gönder